Trwa komunikacja

Regulamin zwiedzania i sprzedaży biletów wstępu

§1.
POJĘCIA

 1. „Muzeum” – Muzeum WOMAI sp. z. o. o. sp. k.  w  Krakowie z siedzibą w Krakowie 31-154, przy ul. Pawia 34, NIP: 9452227830, REGON: 38340865500000
 2. „Regulamin” – Regulamin zwiedzania i sprzedaży internetowej biletów Muzeum Womai sp. z. o. o. sp. k. w Krakowie
 3. „System” – iKSORIS, system sprzedaży biletów poprzez stronę internetową.
 4. „Strona” – Strona internetowa: www.womai.pl.
 5. „Kupujący” – każda osoba korzystająca z Systemu, zarówno osoba fizyczna (konsument), podmiot gospodarczy, jak i inna jednostka organizacyjna dokonująca zakupu.
 6. „Wydarzenie” – ekspozycja lub grupa ekspozycji w poszczególnych oddziałach, dla których obowiązują wspólne rodzaje biletów, lub jednostkowe wydarzenia organizowane przez Muzeum, dla których Muzeum decyduje się prowadzić  internetową sprzedaż biletów.
 7. „Bilet” – bilet wstępu, uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji Muzeum lub udział w określonym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum.
 8. „Strona płatności" – strona internetowa, administrowana przez firmę Tpay.com.
 9. „Bilet grupowy”- bilet wstępu dla zorganizowanej grupy co najmniej 11 osób, zakupiony na podstawie Regulaminu rezerwacji i zakupu biletów grupowych, uprawniający grupę uczestników do zwiedzania określonych ekspozycji Muzeum lub udział w określonym wydarzeniu organizowanym przez Muzeum. 

 

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania oraz sprzedaży internetowej biletów z wykorzystaniem Systemu przez Muzeum.
 2. Muzeum świadczy usługi w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie oraz treści zmienionego Regulaminu na Stronie.
 3. Warunkiem zwiedzania Muzeum oraz skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Muzeum.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zwiedzania Muzeum oraz korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:
  1) komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,
  2) skrzynka poczty elektronicznej,
  3) konto bankowe z dostępem do Internetu.

 

§ 3.
ZASADY DOTYCZĄCE ZWIEDZANIA MUZEUM

 1. Osoba zwiedzająca ekspozycję Muzeum zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do poleceń pracowników Muzeum i pracowników ochrony Muzeum.
 2. Zwiedzanie Muzeum oraz uczestnictwo w wydarzeniach dostępnych w ramach oferty programowej Muzeum odbywa się jedynie na podstawie zakupionego i ważnego biletu upoważniającego do zwiedzania ekspozycji Muzeum.
 3. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 20:00.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy w uzasadnionych przypadkach po uprzednim umieszczeniu informacji na Stronie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na Stronie oraz w kasie Muzeum.
 6. Liczba zwiedzających Muzeum jest ograniczona.
 7. Zwiedzanie odbywa się w terminie zgodnym z zakupionym biletem.
 8. Zwiedzanie ekspozycji „w stronę ciemności” jest możliwe jedynie od 9 roku życia, a dzieci starsze, lecz poniżej 14 roku życia mogą zwiedzać ekspozycję jedynie pod opieką osoby dorosłej. Zwiedzanie pozostałej części wystawy Muzeum dla dzieci poniżej 14 roku życia możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 9. Podczas zwiedzania ekspozycji opiekun zobowiązany jest do przebywania razem z podopiecznymi i sprawowania nad nimi opieki.
 10. Na ekspozycję Muzeum nie wolno wnosić dużych bagaży i plecaków, ani innych przedmiotów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu osób albo bezpieczeństwu osób lub mienia:
  1) zabrania się wnoszenia na teren Muzeum środków przymusu bezpośredniego, broni, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, żrących i innych, które pracownicy Muzeum uznają za niebezpieczne; zakaz ten nie dotyczy osób uprawnionych do posiadania i posługiwania się tymi przedmiotami na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
  Muzeum zastrzega sobie prawo do weryfikacji gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika Muzeum.
 11. Ekspozycja „w stronę ciemności” wymaga pełnej ciemności, dlatego zabrania się wnoszenia wszelkich przedmiotów emitujących światło w szczególności zegarków oraz telefonów komórkowych.
 12. Przedmioty uwzględnione w §3. art. 10 oraz §3. art. 11 mogą zostać przechowane w dedykowanych do tego szafkach. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Muzeum.
 13. Zabrania się wstępu na ekspozycję Muzeum osobom:
  1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  2) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu albo bezpieczeństwu osób lub mienia;
  3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;
  4) niestosownie ubranym;
  5) nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.
  6) wprowadzającym zwierząta, za wyjątkiem psa przewodnika, psa asystującego, psa w trakcie szkolenia, pod warunkiem okazania dokumentu poświadczającego status psa.
 14. Zwiedzających obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na całym terenie Muzeum.
 15. Zwiedzających obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na całym terenie Muzeum.
 16. Każda z osób, która zakupiła bilet, (bądź jest gościem bezpłatnym Muzeum) i rozpoczyna zwiedzanie automatycznie wyraża akceptację powyższego regulaminu, jednocześnie oświadczając, iż wchodzi na wystawę z własnej, nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, które mają miejsce wewnątrz Muzeum.
 17. W przypadku potrzeby opuszczenia przez zwiedzającego wystawy (spowodowanej lękiem, bądź jakimikolwiek czynnikami), pieniądze za bilet nie zostaną zwrócone.
 18. Ze względu na charakterystykę ekspozycji Muzeum, osoby cierpiące na lęki związane z przebywaniem w zamkniętych, ciasnych przestrzeniach (klaustrofobię) lub podobne schorzenia mogą zwiedzać ekspozycję Muzeum wyłącznie na własną odpowiedzialności oraz w towarzystwie osoby dorosłej wolnej od tego typu schorzeń.
 19. W przypadku wystąpienia zdarzeń nietypowych lub niepożądanych należy powiadomić o nich pracowników Muzeum i podporządkować się ich poleceniom.
 20. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji.
 21. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia terenu Muzeum najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum lub pracowników ochrony Muzeum.
 22. Muzeum może odmówić wstępu na ekspozycję lub przerwać zwiedzenia ekspozycji przez osoby lub grupy naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.
 23. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
 24. Po zakończeniu zwiedzania nie ma możliwości powrotu na ekspozycję.
 25. Podczas udziału w Wydarzeniu zabronione jest przekraczanie wyznaczonych stref zwiedzania.
 26. Za zniszczenie lub zgubienie klucza do szafki w szatni Muzeum pobiera opłatę od zwiedzających w wysokości 50 zł.
 27. Za kradzież lub zniszczenie elementów infrastruktury, zabytków lub aranżacji Muzeum pobierana jest opłata od zwiedzających o równowartości kosztu elementów.

 

§ 4.
OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie przez Muzeum usługi polegającej na udostępnienie Wydarzenia dochodzi z chwilą zakupu biletu uprawniającego do zwiedzania ekspozycji Muzeum.
 2. Wysokość opłat za zwiedzanie ekspozycji Muzeum określa cennik dostępny na Stronie oraz w kasie Muzeum.
 3. Wejście na ekspozycję Muzeum odbywa się w terminie (tj. dniu i o godzinie) oznaczonym na zakupionym bilecie.
 4. Bilet niewykorzystany we wskazanym na nim terminie nie uprawnia do zwiedzania ekspozycji Muzeum w innym terminie.
 5. Bileter ma prawo odmówić wstępu na ekspozycję Muzeum, jeśli okazany bilet nie uprawnia legitymującej się nim osoby do zwiedzania Muzeum w terminie oznaczonym na bilecie.
 6. Osoba zwiedzająca Muzeum, która uprawniona jest do ulgowego lub nieodpłatnego wstępu do Muzeum, obowiązana jest okazać dokument uprawniający do ulgi lub do zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum. Bilety ulgowe - bez udokumentowania prawa do ulgi - nie uprawniają do wstępu do Muzeum.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości biletów dostępnych dla poszczególnych Wydarzeń oraz w ramach jednego zamówienia, jeśli będzie tego wymagał charakter danego Wydarzenia i ograniczona liczba dostępnych biletów.
 8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 9. Zasady rezerwacji wizyt i zakupu Biletów grupowych dla grup liczących co najmniej 11 osób, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, określa odrębny Regulamin rezerwacji i zakupu biletów grupowych, dostępny w kasie Muzeum. Przy sprzedaży Biletów grupowych nie ma zastosowania § 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 5.
ZASADY INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności:
  1) wybór Wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów
  2) poprawne wypełnienie obowiązkowych pól Formularza zamówienia lub założenie Konta Użytkownika.
  3) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia
  4) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu
  5) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w opcję "PŁACĘ”
  6) przejście do Strony płatności.
 2. Kupujący zobowiązany jest do opłaty zamówienia w terminie do 1 godziny od jego utworzenia. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne usunięcie. W przypadku usunięcia zamówienia do Kupującego, na wskazany przez niego adres e-mail, zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez Stronę płatności.
 4. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności.
 6. Muzeum wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kupującego poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” w trakcie składania zamówienia oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.
 7. Zaznaczając opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury, w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Zgoda nie wyłącza prawa Muzeum do wystawiania i przesyłania faktury w formie papierowej.
 8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego, chociażby omyłkowo, nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 9. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu.
 10. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail - na adres wskazany przez Kupującego zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF.
 11. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Muzeum honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.

 

§ 6.
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego jest Muzeum WOMAI w Krakowie.
 2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania Systemu. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Muzeum WOMAI w Krakowie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.
 3. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania internetowego zakupu biletów Muzeum. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
 5. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.
 6. Dane udostępnione przez Kupującego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§ 7.
ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Uwzględnienie reklamacji dotyczy jedynie zamówień, które nie mogły być zrealizowane z winy Muzeum.
 2. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: rezerwacja@womai.pl.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:
  1) numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja
  2) przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy
  3) imię i nazwisko
  4) adres e-mail
  5) numer telefonu
 4. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Muzeum w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności ?. Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego przysługuje mu kolejny bilet lub zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

 

§ 8.
POZOSTAŁE UREGULOWANIA

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Muzeum.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Muzeum.
 3. Przed wizytą w Muzeum należy sprawdzić czy w wybranym dniu Muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. Muzeum publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia poszczególnych ekspozycji dla zwiedzających na swojej Stronie.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na każde Wydarzenie.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży internetowej w dowolnej chwili, z przyczyn losowych lub technicznych.
 6. Regulamin sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie rozbieżności między wersjami językowymi Regulaminu, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).